آکادمی سخنوران

آموزش بیان موثر

هر انسانی باید بتواند مفاهیم ذهنی و قلبی خویش با رسایی و شیوایی در لفظ بیان نماید تا در جان شنونده موثر افتد
 
 "سرفصل های کتاب بیان موثر" 
 
فیزیولوژی و روانشناختی گفتار
بیان موثر در گفتار
زبان ادبی در گفتار
قوانین زبانی
واژه نامه
نوع زبان در گفتار
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .