آکادمی سخنوران

انواع رفتار در سخنرانی

انواع رفتار:

در یک تقسیم بندی رفتار را به 3 حوزه تقسیم می کنند:

الف) رفتارهای مجریانه/عمل گرایانه:

این دسته از رفتارها،رفتارهایی هستند که فرد با اطاعت از قوانین نهادین و مشخص شده ای در آن مشارکت می کنند و صرفا مجری آن رفتار است و در قبال شیوه های مختلف اجرا و یا نوع محتوی رفتار هیچ مسئولیتی ندارد و صرفا یکسری واکنش های معمول را از خود به نمایش گذاشته است .چیزی که فرد را با اصل رفتار مرتبط ساخته است و تنها آن بخش از رفتار است که از جنبه ی ذهنی به عینی تبدیل شده است.

ب)رفتار بازیگرانه:

دراین رفتار فرد تغییراتی در روش برخورد و نشان دادن واکنش ها به وجود می آورد بدون آنکه محتوی آن را تغییر دهد.در این نوع رفتار فرد همان محتوی اولیه را با رفتاری تازه در شکل و ساختاری متفاوت ارائه می کند،ساختاری که ممکن است صریح و روشن نباشد و دریافت آن نیازمند کنار زدن لایه های خاص از رفتار باشد.به عبارت دیگر فرد دست به بازی می زند و واکنش خود را در قالب رفتار بازیگرانه عرضه می کند.

ج)رفتار خالق گرایانه:

در این رفتار فرد با هوشیاری و آگاهی تغییراتی هم در روش و هم در محتوی قوانین به وجود می آورد.منظور از قوانین الگوهایی ست که بر رفتار افراد حاکم است بدون اینکه نظم محیط به هم بخورد و چیزی جابه جا شود .فرد خود مسئولیت این تغییرات را می پذیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .