آکادمی سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث کلیات سخنوری فصل پنجم

دیدگاه

دیدگاه برداشت شخصی و فردی سخنران است از یک مطلب به خصوص.

دیدگاه نگاه توست که اصلا وابسته به اطلاعات نیست و کاملاً برگرفته از دانش وجودی توست؛ دانشی که نهادینه است و تنها باید به آن رسید.

سرچشمه دانائی در وجود ما هست فقط باید سعی کنیم به دور از آموزه‌ها و جدای از حرف و حدیث‌ها وحتی علم، به وقایعو موضوعات بنگریم.

ما از اطلاعات به دیدگاه نمی‌رسیم بلکه تنها به آن سمت و سو می‌دهیم.

هنگامی که اطلاعات جدید به دست می‌آوریم، نگرشی هم کسب می‌کنیم اما این نگرش دیدگاه نیست، «دریافت تو از وقایع مختلف طبیعی دیدگاه است» و این دیدگاه می‌تواند تغییر پیدا کند.

بهترین دیدگاه آن است که هیچ چیز در آن  دخیل نباشد و این زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ذهنش را کاملاً خالی از اطلاعات و علوم دیگر کرده باشد. این دریافت خالصانه را در زندگی دانشمندان هر عصر شاهدیم.

باید نسبت به ایجاد «جریانات فکری و ذهنی» وقوف پیدا کرد.

جریان فکر:   ذهن ←  ذهنهای ثانویه  ←  تصاویر ذهنی  ←  خیال ←   احساس

«موهومات» تبدیل می شوند به «معقولات» و معقولات در جریان «خیال» قرار می گیرند و تبدیل می شوند به «محسوسات».

ذهن اساسا یک قوه هوشمند انسانی نیست بلکه، فکر هوشمند است. ذهن ، موتور انسانی است.

فکر در هر لحظه کار می‌کند اما ذهن اگر از کار بیافتد، بدن هم از کار باز می ایستد.

فکر همان قوه‌ی هوشمندی است که ما را از سایر موجودات جدا می کند(شاید همان روح باشد).

فکر، ذهن را می‌سازد. چنانچه اطلاعات اشتباه به ذهن بدهیم درخود ثبت می‌کند و اشتباه هم تحویل می‌دهد از این رو باید، با آموزش آن را تربیت کرد.

تناقضات ما برآمده از جنگ میان ذهن و فکر است.

اگر شرایط ایده آلی مثل مدینه‌ی فاضله برای بشر فرآهم شود، فکر می‌تواند ذهن سالمی خلق کند.

اگر درست بیاندیشید( بدون وامداری از سخنان دیگران) می‌توانید دیدگاهی بسازید که در خلق تکنیک و فرم هم شما را یاری رساند.

·یکی از دلایل وجود اضطراب در حین سخن گفتن وام داری از سخنان دیگران است چنانچه بتوانید به ذات واحدی در درونتان برسید دیگر کلامتان قدرتمند خواهد شد و صاحب تفکری عاریه‌ای نخواهید بود. 

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث کلیات سخنوری فصل اول

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث کلیات سخنوری فصل دوم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث کلیات سخنوری فصل سوم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث کلیات سخنوری فصل جهارم

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .