آکادمی سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث زبان بدن فصل 19

دست کشیدن بر سر و ضربه زدن بر سر یا پیشانی خود

وقتی که فرد گردنش را می‌مالد، طوری که انگار درد می‌کند، حرکت کشیدن یقه به شکل دیگری ظاهر می‌گردد. کسی که در هنگام دروغگویی چنین حرکتی را انجام می‌دهد، معمولاً نگاه خود را نیز می‌دزدد و به زمین خیره می‌شود. این حرکت ممکن است نشانه بی‌تفاوتی یا خشم باشد؛ در این جور موارد، ابتدا دست یک ضربه به گردن می‌زند و بعد شروع به مالیدن آن می‌کند.

فرض کنید از همکارتان خواسته‌اید در زمان مشخصی کار به خصوصی را انجام دهد، ولی او فراموش کرده است. وقتی در این مورد از او سؤال کنید، با دست بر پیشانی، سر یا گردنش ضربه‌ای می‌زند و فراموش کاریش را این گونه نشان می‌دهد. او با این ضربه خود را به طور سمبولیک تنبیه می‌کند. ضربه زدن به سر عموماً نشانه‌ی فراموش‌کاری است. روش ضربه زدن شخص فراموش‌کار اطلاعات بیشتری را در این مورد که وی در آن لحظه چه احساسی دارد، می‌دهد. وقتی که فرد به پیشانی خود می‌زند ، یعنی این‌که او زیاد متأثر نشده است، اما اگر به گردن خود ضربه بزند ، نشان می‌دهد که واقعاً متأسف است. کسانی که در این جور موارد گردنشان را می‌مالند، افرادی هستند که به منفی‌بافی و انتقاد تمایل دارند. در حالی که کسانی که پیشانی خود را بدون این که بخواهند کلامی بر زبان آورند که اشتباه کرده‌اند، می‌مالند، افرادی عموماً خوش‌مشرب و معاشرتی هستند.

آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن فصل اول

آموزش زبان بدن فصل سوم

آموزش زبان بدن فصل چهارم

آموزش زبان بدن فصل پنجم

آموزش زبان بدن فصل ششم

آموزش زبان بدن فصل هفتم

آموزش زبان بدن فصل هشتم

آموزش زبان بدن فصل نهم

آموزش زبان بدن فصل دهم

آموزش زبان بدن فصل یازدهم

آموزش زبان بدن فصل دوازدهم

آموزش زبان بدن فصل سیزدهم

آموزش زبان بدن فصل چهار دهم

آموزش زبان بدن فصل پانزدهم

 آموزش سخنوری و فن بیان مبحث زبان بدن فصل شانزدهم

 آموزش سخنوری و فن بیان مبحث زبان بدن فصل هفدهم

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .